Sunday, November 21, 2010

CURRICULUM VITAE -ХУВИЙН НАМТАР

   

 
CURRICULUM VITAE
 
Enkhbaatar Tudev
 
 
 
Enkhtaivan avenue ,Sukhbaatar district
Ulaanbaatar 14250 Mongolia
E-mail:paintingtour.aroundtheworld@yahoo.com,longlive_freedom2009@yahoo.com,

enkhbaatartudev@gmail.com 
http://www.the-painter.over-blog.com,www.paintingtour.blogspot.com/
 
Birth place and birth date:Olgi,Bayan -Olgi Province,Mongolia 23, July 1960
Gender: Male
Nationality: Mongolia
Marital Status: Single
Education:
Diploma.School of Fine Arts,Ulaanbaatar, Mongolia 1976-1980.
Certificate.Secondary School No.28,Ulaanbaatar,Mongolia 1968-1976
Employment:
Painter:Ulaanbaatar,Mongolia from March 2009 
Painter,director(Temuujin Chinghis Khaan Co.,Ltd,13 February,2004-13March 2007)and selfemployee(to sell postage stamps,books and food products at kiosk and food store).Ulaanbaatar,Mongolia June,1981-March 2009
Artist-Decorator.State Exhibition Hall,Ulaanbaatar,Mongolia April 1981-June 1984
Artist-Decorator.Trade Office-3,Ulaanbaatar Mongolia June1980-November 1980
Language skills: Intermediate level in English and Russian
Artistic activities:
Artist In Residence program and painting exhibition"Painting Tour Around the World-Estonia".Kultuuritehas Polymer,Tallinn Estonia 5 April-5 July 2009
Exhibition”Painting Tour Around the World-Estonia”through my blog from June 2009
Interview to”Khumuus”(The People)newsmagazine,Ulaanbaatar Mongolia 18 August 2010
Awards:
Special Award.Caricature competition"For the Justice-2010" for the International Day Anti Corruption,Implementary Agency for Anti Corruption,Ulaanbaatar Mongolia 3 December 2010
"Best Artist"certificate.State Exhibition Hall,Ulaanbaatar,Mongolia 1982
"Best Student"certificate.Fine Arts School,Ulaanbaatar,Mongolia 1976
Diploma and invitation to visit in the international childrens camp in Czechoslovakia.Childrens Drawing Contest,Mongolian Childrens Organization,Ulaanbaatar,Mongolia 1974
"Best Pupil"diploma and awards(many times).Secondary school No.28,Ulaanbaatar,Mongolia 1970-1974
Hobbies and interests:
Arts,reading,listen to music,to watch TV,sports,traveling etc 
 

 
                                                      ÕÓÂÈÉÍ ÍÀÌÒÀÐ
 
                                                              Түдэвийн Энхбаатар
 
 
Монгол Улс, Улаанбаатар 14250, Энхтайвны өргөн чөлөө
E-mail: paintingtour.aroundtheworld@yahoo.com,longlive_freedom2009@yahoo.com,enkhbaatartudev@gmail.com
 www.paintingtour.bogspot.com,www.the-painter.over-blog.com
 
Òºðñºí îí ñàð ºäºð: 1960.07.23
Òºðñºí ãàçàð: Áàÿí-ªëãèé àéìàã,ªëãèé õîò
Õ¿éñ : Ýð
¯íäýñ óãñàà :Ìîíãîë(ªөëäèéí цàãààí òóã îìîã)
Ãýðëýëòèéí áàéäàë : Ãàíö áèå
Áîëîâñðîë: Ä¿ðñëýõ Óðëàãèéí Äóíä Ñóðãóóëèéí äèïëîì, Ìîíãîë Óëñ 1976-1980
28-ð Äóíä Ñóðãóóëèéã òºãññºí äóíä áîëîâñðîëûí ãýð÷èëãýý , Ìîíãîë Óëñ 1968-1976
Àæèë õºäºëìºð :2009 îíû 3-ð ñàðààñ ÷ºëººò óðàí á¿òýýë÷ ( çóðàà÷ ), Óëààíáààòàð
1984 îíû 6 ñàðààñ 2009 îíû 3 ñàð õ¿ðòýë õóâèàðàà ¿ç¿¿ëýí ñàìáàð, æèæèã àðèëæààíû àæèë,Òýì¿¿æèí ×èíãèñ Õààí ÕÕÊ –èéí çàõèðàë
1981 îíû 4 ñàðààñ 1984 îíû 6 ñàð õ¿ðòýë Óëñûí ¯çýñãýëýí ×èìýãëýëèéí Ãàçàð ÷èìýãëýã÷ çóðàà÷
1980 îíû 6 ñàðààñ 11 ñàð õ¿ðòýë Õóäàëäààíû  3- ð Êîíòîðò ÷èìýãëýã÷ çóðàà÷
Ãàäààä õýëíèé ìýäëýã ÷àäâàð: Àíãëè, Îðîñ õýë
Ìýðãýæëèéí äàäëàãà ÷àäâàð :
Ýñòîíè óëñûí Òàëëèíí õîòûí Kultuuritehas Polymer-iin “Artist In Residence”(óðàí á¿òýýë÷èäèéí ñîëèëöîî) õºòºëáºðò 2009 îíû 4 ñàðûí 5 – íààñ 2009 îíû 7 ñàðûí 5 õóãàöààíä õàìðàãäàæ ”Äýëõèéã Òîéðîõ Óðàí Çóðãèéí Àÿëàë – Ýñòîíè Óëñ”(Painting Tour Around the World-Estonia)àíõíû òºñ뺺 õýðýãæ¿¿ëæ Òàëëèíí õîòîä ¿çýñãýëýíãýý ãàðãàâ
2010 îíû 8 ñàðûí 18–íä ” Äýëõèéã Òîéðîõ Óðàí Çóðãèéí Àÿëàë – Ýñòîíè Óëñ ”(Painting Tour Around the World-Estonia) àíõíû òºñëèéí òóõàé ÿðèëöëàãà” Õ¿ì¿¿ñ” ñîíèíä íèéòëýãäýâ
Øàãíàë óðàìøèë:
1982 oíä Óëñûí ¯çýñãýëýí ×èìýãëýëèéí Ãàçàð ÷èìýãëýã÷ çóðàà÷ààð àæèëëàæ áàéõäàà ñàéí àæèëëàñàí ó÷èð áàÿðûí áè÷èã, ãýð÷èëãýýãýýð øàãíóóëàâ.
1976 îíä Ä¿ðñëýõ Óðëàãèéí Äóíä Ñóðãóóëüä ñóð÷ áàéõäàà ñàéí ñóðäàã îþóòàí ãýãäýæ áàÿðûí áè÷èã, ãýð÷èëãýý ¿íý á¿õèé ç¿éëýýð øàãíóóëàâ
1974îíä  Ìîíãîëûí Ïèîíåðèéí Áàéãóóëëàãààñ çîõèîí áàéãóóëñàí õ¿¿õäèéí çóðãèéí óðàëäààíä ò¿ð¿¿ëæ äèïëîì, ¿íý á¿õèé ç¿éëñ, ×åõîñëîâàê óëñûí Îëîí Óëñûí  Õ¿¿õäèéí Çóñëàíä àìðàõ ýðõèéí áè÷ãýýð øàãíóóëàâ
1974 онд Монголын Пионерын БайгууллагынЗалгамжлагчсэтгүүлээсИдэвхтэн бичигчтэмдэг, баярын бичиг үнэ бүхий зүйлээр шагнагдав.  1970-ààñ 1975 oíä 28-ð Äóíä ñóðãóóëü, Монгол Телевизээс сайн зурдаг авъяастай, тэргүүний сурагч, зургийн уралдаанд түрүүлсэн ãýæ ñàéøààí îëîí óäàà áàÿðûí áè÷èã, сайшаалын үнэмлэх, гэрчилгээ, хүүхдийн нэрт зохиолч Содномдоржийн ном, ¿íý á¿õèé ç¿éëñýýð øàãíàãäàâ. Мөн Монголын Пионерын БайгууллагынПионерийн Үнэнсонинд сайн зурдаг авъяастай тэргүүний сурагч гэж сайшаасан миний зурагтай нийтлэл гарав.
 
Ñîíèðõäîã ç¿éëñ: Óðëàã ñî¸ë, õºãæèì ñîíñîõ, íîì ñîíèí ñýòã¿¿ë óíøèõ, áèåèéí òàìèð, àÿëàõ ãýõ ìýò   

No comments:

Post a Comment